Dodatkowe ubezpieczenie osób oddelegowanych do pracy we Francji

Pracując z ATERIMA WORK, pracownik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, jest wtedy objęty dodatkowym ubezpieczeniem ERGO, które jest aktywne na terenie Francji od pierwszego dnia wyjazdu za granicę. Ubezpieczenie pokrywa m.in. koszty leczenia, transportu medycznego i następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo pracownik jest również objęty ubezpieczeniem OC.

Korzyści ubezpieczenia

 • Ochrona dla chorób przewlekłych
 • Sprawne i bezgotówkowe rozliczenie szkód
 • Szeroki zakres specjalizacji placówek medycznych

Zgłaszanie szkody proszę niezwłocznie kierować do Centrum Alarmowym ERGO

Numer Centrum Alarmowego: + 48 58 309 11 00

Etapy zgłoszenia szkody

 1. Kontakt z konsultantem ERGO pod nr + 48 58 309 11 00 (konsultant mówi w języku polskim)
 2. Podanie danych dot. osoby poszkodowanej, miejsca zatrudnienia oraz numeru polisy.
 3. Opis objawów / choroby.
 4. Skierowanie przez konsultanta do najbliższej placówki dostosowanej do danego przypadku, dalsze instrukcje postępowania.
 5. Uzyskanie numeru szkody niezbędnego do dalszej obsługi.
 6. Kontakt z ATERIMA WORK celem poinformowania o sytuacji (+48 12 341 17 00 lub + 48 12 341 17 02).

Wizyta u lekarza

Podczas rejestracji w placówce (lekarz, przychodnia, szpital), wskazanej przez konsultanta ERGO, należy:

 1. Podać numer polisy z karty otrzymanej przy zatrudnieniu i dane osobowe
 2. Pamiętać, by wszelkie rachunki (np. za leki w aptece) były wystawione imiennie na własne dane personalne. Zwrot kosztów za leki nastąpi na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela rachunków. Rozliczenie wizyty jest bezgotówkowe.
 3. Po wizycie u lekarza poinformować koordynatora ATERIMA WORK o stanie zdrowia.
 4. Przesłać wszystkie oryginały/rachunki wraz z wypełnionym formularzem, opisane numerem szkody, na adres brokera: Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o. ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków.

Ważne!

Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu nagłego zachorowania lub wypadku to:

 1. wypełniony formularz zgłoszenia szkody oryginały rachunków z tytułu poniesionych kosztów
 2. diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny oraz zakres udzielonej pomocy medycznej

Ubezpieczenie OC

OC to szkody wyrządzone na osobie lub rzeczy. W przypadku szkody, za którą pracownik jest odpowiedzialny, obowiązkowo należy ją zgłosić na numer + 48 58 309 11 00 i dokładnie opisać sytuację konsultantowi. Zgłoszenie musi zakończyć się uzyskaniem numeru szkody. Obsługa szkód OC jest bezgotówkowa. Wyjątkiem są szkody, w których pracownik pokrył koszty samodzielnie. Podstawą do zwrotu kosztów są rachunki (wystawione imiennie). Oryginał formularza jak również wszystkie dodatkowe dokumenty (np. zdjęcia, notatki policyjne), opisane numerem szkody, proszę przesłać na adres brokera: Capital Brokers Insurance Group Sp z o o ul. Bochenka 16 a 30-693 Kraków

UWAGA: Ubezpieczenie nie obowiązuje w przypadku zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


Do pobrania

Potwierdzenie przystąpienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia ERGO