PPK jak to działa?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program skierowany do wszystkich osób zatrudnionych (pracowników, osób wykonujących usługi na podstawie umów zlecenie) posiadających umowy na podstawie których obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dodatkowym warunkiem jest minimalny okres zatrudnienia u Pracodawcy wynoszący co najmniej 3 miesiące.

Ważne: PPK jest programem dobrowolnym dla osób zatrudnionych – pracownik ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jakie są warunki przystąpienia do PPK?

  1. Jeżeli osoba zatrudniona spełnia powyższe warunki i nie ukończyła 55 lat, automatycznie uczestniczy w PPK, może jednak skierować do pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji, co oznacza, że brak chęci uczestnictwa w PPK wymaga pisemnego poinformowania Pracodawcy.
  2. Jeżeli osoba zatrudniona spełnia powyższe warunki i ukończyła 55 lat, uczestniczy w PPK na podstawie złożonego do pracodawcy pisemnego wniosku. Oczywiście po przystąpieniu do PPK, również może złożyć rezygnację. Tym samym uczestnictwo w PPK takiego Pracownika uzależnione jest od złożenia pisemnego wniosku przystąpienie do Programu.
  3. Osoby, które ukończyły 70 lat nie biorą udziału w Programie.

Ideą PPK jest gromadzenie indywidualnych środków finansowych, które będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia, przy czym najbardziej opłacalnym modelem jest dokonywanie wypłat w miesięcznych ratach. W pewnych przypadkach wypłaty można dokonać również przed ukończeniem 60 lat.

Jak to działa?

Oszczędności gromadzone na koncie wpłacane są przez trzy podmioty:

  1. Przez pracownika – wpłata podstawowa finansowana przez zatrudnionego wynosi 2 % jego wynagrodzenia, jednak można złożyć do pracodawcy pisemną deklarację o chęci wpłaty dodatkowej kwoty, która może wynosić do 2 % wynagrodzenia.
  2. Przez pracodawcę – wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia zatrudnionego.
  3. Przez Skarb Państwa – każdej osobie, która uprzednio nie korzystała z programu PPK przysługuje jednorazowa wpłata powitalna od Skarbu Państwa w wysokości 250,00 zł. Po każdym roku uczestnictwa w programie, Skarb Państwa wpłaca także dopłatę jednorazową w kwocie 240,00 zł.